AQUA ROBUR

Vatten är den enskilt viktigaste råvaran för mänskligheten. Tillgången på rent vatten har för oss i Norden varit en självklarhet men vi och EU:s länder kommer att möta mer krävande utmaningar beroende på klimatförändringar och olika mikro-föroreningar. 2030 kommer vattenbrist att hota 50% av dricksvattentäkterna i Europa som en konsekvens av urbanisering, ökat vattenbehov och bristande underhåll i befintliga vatten- och avloppsnät. Investeringarna i EU behöver fram till 2030 öka med 100% för att förnya ledningsnätet som på flera håll är 100 år eller äldre. Aqua Roburs produkter och tjänster bidrar till att upptäcka och minska läckage i våra vatten-nät. Inom EU ligger läckaget på cirka 20% och det är inte hållbart med så stort spill av producerat färskvatten. Andra produkter mäter när orenat avloppsvatten behöver ledas ut i s.k. bräddning. I en alltmer digitaliserad omvärld vill städer och kommuner ha information om vad som sker i nätet. Detta behov löser Aqua Roburs produkter genom att vara direkt uppkopplade mot städers och kommuners egna driftsystem.

INVESTERINGSINFO
BOLAG

Aqua Robur Technologies AB

HEMSIDA
INVESTERINGSDATUM

2021-01-01

VILL DU VETA MER?